Psychotherapie Praktijk Bucher
 


Klachtreglement

Overal waar professionals hun werk uitvoeren kan er iets misgaan. De klachtenprocedure heeft als doel recht te doen aan de individuele klager in de persoon van de cliënt en de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Psychotherapiepraktijk Bucher te bevorderen en de behandelrelatie zo te herstellen. Psychotherapiepraktijk Bucher draagt zorg voor de bekendmaking van de klachtregeling onder de cliënten bij de start van de hulpverlening.


Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder: 


  1. Klacht: een gemotiveerde uiting van ontevredenheid over een concrete gedraging tijdens de behandeling van de verantwoordelijke, zijnde Gerrit Bucher van Psychotherapiepraktijk Bucher.
  2. Gedraging: enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor een cliënt. 
  3. Cliënt: de persoon die in zorg is (geweest) bij zorgondernemingen, verbonden aan de praktijk, alsmede die deel uitmaakt van het systeem van een cliënt.
  4. Klager: de cliënt of zijn vertegenwoordiger die de uiting van ontevredenheid doet, bedoeld in het eerste lid.
  5. Beklaagde: Gerrit Bucher van Psychotherapiepraktijk Bucher.
  6. Vertrouwenspersoon: een onafhankelijk persoon die u te woord staat, informatie en advies geeft. Ondersteunt bij het bemiddelen bij het oplossen van klachten of conflicten en ondersteunt bij het indienen van een klacht.
  7. Er is iets misgegaan: de externe instantie waarbij de organisatie is aangesloten en waar cliënten hun klacht kunnen indienen als deze niet kan worden opgelost binnen de instelling.

Basisprincipes

  1. Psychotherapiepraktijk Bucher geeft er de voorkeur aan dat de cliënt zich bij klachten in eerste instantie wendt tot de verantwoordelijke, zijnde Gerrit Bucher. Dit om de mogelijkheid te onderzoeken om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
  2. Psychotherapiepraktijk Bucher heeft  een externe vertrouwenspersoon waar de cliënt zich toe kan wenden voor overleg met betrekking tot de klacht en of bemiddeling. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en hier te bereiken via de beroepsvereniging LVVP. 
  3. Psychotherapiepraktijk Bucher is aangesloten bij de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. De route voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie kan hier worden gevonden op de website.  

Intrekken of stopzetten van een ingediende klacht
Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de cliënt die de klacht heeft ingediend wordt ingetrokken. Of indien na bemiddeling en/of na overleg met de cliënt die de klacht heeft ingediend blijkt dat bij er bij hem/haar geen behoefte aan verdere behandeling bestaat. Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de cliënt die de klacht heeft ingediend en aan de beklaagde