Psychotherapie Praktijk Bucher
 


Algemene voorwaarden

Psychotherapiepraktijk Bucher heeft, zodra de dienstverlening verder gaat dan het bieden van informatie, advies en/of een kennismakingsgesprek, te maken met een aantal wetten en regels die in de zorg gelden. Daarvoor staan deze afspraken in de algemene voorwaarden.  Deze worden verstrekt bij de start van het traject.


Informatie voor de start

Voor de start van de therapie is het nodig dat een verwijsbrief van de huisarts wordt verstrekt om de gewenste financiering te waarborgen vanuit de verzekeraar. Wanneer u geen gebruik wil maken van de vergoeding van de zorgverzekeraar, of het valt niet binnen de kaders waarbinnen kan worden vergoed, zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening. Hierover kunt u hier meer lezen.


Behandelplan

Het behandelplan wordt opgesteld samen met de client op basis van informatie uit de verwijsbrief en de kennismaking. Het bevat een integratief beeld, een classificatie en opgestelde doelen voor de behandeling.


Elektronisch patiënten dossier en privacy van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd in het elektronische patiënten dossier. Binnen een veilige omgeving kan een behandelplan opgesteld worden. Daarnaast worden documenten opgeslagen en notities gemaakt. In het privacyreglement is aangegeven welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarom. De praktijk houdt zich hierbij aan de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer dat vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens en deze niet zomaar wordt gedeeld met derden. Hoofdregel bij het delen van inhoudelijke informatie uit uw dossier is dat dit niet zonder uw toestemming gebeurt en wordt beperkt tot wat nodig is. Op basis van wettelijke voorschriften of in noodsituaties kan van deze regel worden afgeweken. U heeft recht op inzage in uw dossier en u kunt informatie hieruit opvragen.  


Afbreken behandeling

U kunt op elk moment stoppen met de dienstverlening. De verbonden kosten stoppen dan op hetzelfde moment. De praktijk stopt ook met de hulpverlening wanneer een cliënt zich niet houdt aan de (financiële) verplichtingen en afspraken.


Klachtenreglement

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt en ook bij Psychotherapiepraktijk Bucher is daarop geen uitzondering. Tijdens de therapie wordt gepoogd zo goed mogelijk te handelen ten behoeve van de client, maar soms kan er iets misgaan in de communicatie of anderszins. Het verzoek is dit eerst tijdens de therapie kenbaar te maken, zodat dit besproken kan worden en naar een oplossing worden gezocht. Echter, het staat een client vrij om een klacht in te dienen. u kunt hierover meer lezen in ons klachtreglement


Vertrouwenspersoon

Informatie volgt nog.


Samenwerken vanuit respect

Psychotherapiepraktijk Bucher respecteert culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes van cliënten. Andersom wordt dit ook verwacht van de cliënten. Hierbij wordt geen discriminatie, bedreiging of geweld geaccepteerd. Bij signalen van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing of crimineel gedrag wordt ingegrepen. Als blijkt dat grenzen bereikt of overschreden zijn wordt dit besproken en indien nodig verder doorgezet bij instanties. 


Veiligheid 

Psychotherapiepraktijk Bucher heeft een verantwoordelijkheid naar diens cliënten toe, zolang zij in behandeling zijn. Als de acute veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden, wordt actie ondernemen, ook als een cliënt dat niet wil. De zorgen worden eerst met cliënten besproken, als dat mogelijk is. Daarbij wordt een plan gemaakt de veiligheid op korte termijn te waarborgen of te herstellen. In ernstige situaties, wanneer met ondersteuning onvoldoende verbetering bereikt kan worden of als de situatie acuut gevaarlijk is, wordt melding gedaan bij hulpdiensten, zoals de politie. De praktijk houdt zich daarbij aan de landelijke wetgeving, protocollen en procedures. 


Bereikbaarheid en crisis

Psychotherapiepraktijk Bucher is bereikbaar binnen kantooruren dagelijks tussen 9u en 18u. Wanneer u de praktijk niet kunt bereiken spreekt u dan in op de voicemail, dan wordt u spoedig teruggebeld. Buiten kantoortijden raden wij u bij directe zorgen te bellen met de huisartsenpost, of als u wilt overleggen met de crisisdienst in de regio. Bij acute crisis kunt u terecht bij 112. 


Financiële verplichtingen

Bij de start ontvangt u relevante informatie rond financiële zaken. u kunt ook hier meer lezen over kosten en vergoedingen. 


Kwaliteitsstatuut

Het door de Nederlandse Zorg Autoriteit goedgekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk volgt nog.